›› 1959, Vol. 9 ›› Issue (1): 85-92.doi:

Previous Articles     Next Articles

A REPORT ON THE SPECIES AND ECOLOGY OF MOSQUITOES IN CHENGTU, SZECHWAN, CHINA

HSU KUO-CHIN1, LEE JUNC1, HUANC SIU-CHEN1, TAI SU-YEN1, HU HSIAO-SU1, FENG SHUI-YUAN1, HSU BEH-RU2, WANG HSING-CHEN2   

  1. Szechwan Medical College;
    2. Health Center, Chengtu
  • Online:1959-02-15 Published:1959-02-15