›› 1982, Vol. 25 ›› Issue (1): 117-120.doi:

Previous Articles    

LABORATORY REARING OF ANOPHELES MINIMUS

YE YI-YING, XU ZHENG-GONG, HE DENG-XIAN, SHAO BANG-QUAN   

  1. Department of Parasitology,Guangxi Medical College
  • Online:1982-01-15 Published:1982-01-15