›› 1983, Vol. 26 ›› Issue (3): 278-286.doi:

Previous Articles     Next Articles

STUDIES ON THE CONTROL OF GREENHOUSE WHITEFLY TRIALEURODES VAPORARIORUM WITH ASCHERSONIA

FANG QI-XIA1, HU TAO-CHENG1, GONG TUN-XIU1, ZHOU YU-KAI1, HU YA-MEI1, YANG SHU-PANG1, ZHOU YUE-YUE1, WANG HUI-MING1, ZHOU GAI-GAI2, BAO LIAN-YING2, GUAN XIU-MIN2   

  1. 1. Institute of Plant Protection Beijing Academy of Agricultural Science;
    2. Vegetable Experimental Station,Evergreen People's Commune of Beijing
  • Online:1983-07-15 Published:1983-07-15