›› 1983, Vol. 26 ›› Issue (3): 295-301.doi:

Previous Articles     Next Articles

BIONOMICS OF COMMON FLESH FLIES IN TAIYUAN.SHANXI

XUE RUI-DE, ZHANG WEN-ZHONG   

  1. Shanxi Medical College
  • Online:1983-07-15 Published:1983-07-15