Detection and phylogenetic analysis of Wolbachia in Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) populations from different areas of Henan province, central China

LI Shao-Jian, GAO Meng, WANG Na, CUI Xiao-Wei, SANG Su-Ling, FAN Wan-Wan, WANG Zhen-Yu
Acta Entomologica Sinica . 2019, (2): 215 -221 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.008